Affärsjuridik

 

Affärsjuridik, bolagsrätt, offentlig upphandling och arbetsrätt

Advokater inom Heilborns Advokatbyrå är sedan länge verksamma med affärsrättsliga ärenden i vid mening. Tjänster till företag gällande organisation och omorganisation, styrning, finansiering, beskattning, köp och försäljning, personal, företagshemligheter, upphandlingar och avvecklingar samt avtal för ägande och skötsel. Planering för och åtgärder med generationsskiften är en viktig del av verksamheten. I arbetsrättsliga ärenden företräds arbetsgivaren eller arbetstagaren. Handläggning och lösning av såväl privata som offentliga tvister hör ofta till affärsjuridiken


ARBETSOMRÅDEN

Nedan några av de arbetsområden som brukar hänföras till området:

Bolagsrätt

Till bolagsrätten hör bl a bildande av bolag, aktieägaravtal, företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer.

Bolagsrätten regleras bl a av aktiebolagslagen, firmalagen samt lag om handelsbolag och enkla bolag.


Företagsförvärv

Företagsförvärv sker när ett företag eller en verksamhet köps av en extern intressent. Några vanliga exempel på företagsförvärv är när aktierna i ett aktiebolag förvärvas av köparen / köparna eller s k inkråmsaffär när verksamheten byter ägare genom att tillgångarna och skulderna i företaget övertas av köparen / köparna. I samband med ett företagsförvärv uppstår mängder av frågor bl a med planering, finansiering och beskattning samt med genomförandet i avtal och verkställande. Ofta uppstår frågor om immateriella rättigheter, arbetsrätt och miljörisker.

Lagstiftning med avseende på företagsförvärv finns bl a i aktiebolagslagen, lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (kallad avtalslagen), köplagen och lagen om anställningsskydd.


Generationsskifte

Många företagare överväger vad de ska göra med sitt företag när de drar sig tillbaka. Bör företaget säljas till någon extern köpare eller finns intresse och förmåga hos något eller några av barnen att ta över. Om det senare gäller, hur bär man sig då åt för att få en rättvis fördelning mellan barnen. Om det finns flera syskon måste övervägas om företaget kan drivas av flera, om sådant intresse alls finns, eller om det är bäst att ett av barnen tar över medan syskonen kompenseras på annat sätt.

Vid generationsskiften behöver man normalt sett gå igenom familjerättsliga handlingar såsom testamente, samboavtal, äktenskapsförord och gåvohandlingar. Sådana handlingar kan behöva upprättas, alternativt ändras så att avsett syfte uppnås.

Arbetsrätt

Arbetsrätten är ett komplicerat område som reglerar anställningsförhållanden av olika slag och fastståller rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare liksom arbetstagare. Inom arbetsrätten finns många tvingande bestämmelser avseende handlingar som måste överlämnas inom viss tidsram och med ett visst innehåll.

Om arbetsgivaren eller arbetstagaren hanterar frågorna på ett felaktigt sätt kan det få svåra konsekvenser inte minst ekonomiskt. Heilborns Advokatbyrå biträder arbetsgivarsidan alternativt arbetstagarsidan

Arbetsrätten lagregleras bl a i lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, semesterlagen, arbetstidslagen och lagen om offentlig anställning.


Offentlig upphandling

Offentlig upphandling avser det reglerade tillvägagångssättet vid inköp av bl a varor, tjänster inom den offentliga sektorn. Sådan upphandling regleras av speciella lagar och regler. Syftet med specialregleringen är att säkerställa att myndigheter likabehandlar dem som söker affärskontrakt med den offentliga sektorn.

Enligt reglerna ska bedömningen av leverantör ske utifrån sakliga hänsyn och inte t ex av lojalitet mot svenska leverantörer eller leverantörer som tidigare anlitats. Valet av leverantör ska ske på affärsmässiga grunder, normalt sett ska priset vara den avgörande faktorn för vilken leverantör som ska anlitas.

I Sverige lagregleras området särskilt i lagen om offentlig upphandling (LOU)


ADVOKAT

Vad står titeln advokat för? Advokattiteln är exklusiv för ledamot av Sveriges Advokatsamfund
och får lagligen inte användas av någon annan.

Advokat står för kvalitet, trygghet, oberoende och sekretess genom lagstadgad tystnadsplikt. Advokat blir den som kvalificerat sig till ledamot av advokatsamfundet genom att ha avlagt kunskapsoriv som är föreskrivna för domarämbete (Juris kandidatexamen / Master of Laws), ha genomgått för advokatverksamhet erfoderlig praktisk och teoretisk utbildning (advokatexamen) samt visat sig vara redbar och lämplig att utföra advokatverksamhet (minst tre års praktik)

Advokat är verksam under tillsyn av samhället genom Sveriges Advokatsamfund - i disciplinärenden under överinseende av Justitiekanslern (JK) och har att följa god advokatsed enloigt fastlagda etiska regler, främst för att skydda klienten. Regelbrott kan leda till straffavgift eller uteslutning ur advokatsamfundet med förlust av advokattiteln. Varje advokat håller försäkringsskydd för ekonomiska förluster som advokaten kan ha förorsakat klienten. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsument har rätt att erhålla prövning hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.


Rättsskydd

För de flesta ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Oftas har man rätt att använda sig av rättsskyddet när det föreligger en tvist, men det finns vissa undantag.

Rättsskyddet gäller i regel inte tvister som har samband med äktenskapsskillnad. Dock kan rättsskyddet gälla tvister som t.ex. vårdnad om barn i fall då tvist uppkommer en tid efter separationen. 

Självrisken för privatpersoner brukar uppgå till 20 - 25 % av kostnaderna. Vid en tvist kan rättsskyddet täcka även motpartens rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa. Maximalt ersättningsbelopp från rättsskyddsförsäkringen uppgår normalt till cirka 200.000 kronor. Din advokat hjälper dig att undersöka vilket rättsskydd just du har.


Företagare har ofta rättsskydd i företagsförsäkringen. Självrisken brukar vara något högre än för privatpersoner och det maximala ersättningsbeloppet är ofta högre.

Rättshjälp

Om man inte har möjlighet att få rättsskydd kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp av staten.

Om man blir beviljad rättshjälp ersätts egna advokatkostnader men man måste normalt sett betala en del av kostnaderna själv, dels rådgivningsavgift och dels rättshjälpsavgift (självrisk).

Rättshjälpsavgiftens storlek varierar stort beroende på din inkomst, men även dina tillgångar och skulder samt underhållsskyldighet för barn påverkar möjligheten att få rättshjälp. Din advokat hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Till skillnad från rättsskydd så täcker rättshjälpen inte motpartens rättegångskostnadfer, om du skulle bli ersättningsskyldig.

Advokater

Advokat Jan Heilborn
JAN HEILBORN

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

JOHAN SÖDERBOM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

ERIK ALBANO

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

SAMARBETANDE ADVOKAT

GUSTAF KAHM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

.

 

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav i anledning av tjänster som advokat eller advokatbyrå tillhandahållit konsument.

Konsumenttvistnamnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08- 459 03 00    Mail: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Heilborns Advokatbyrå

Vi på Heilborns Advokatbyrå - en av Norrlands äldsta advokatbyråer - vill enligt lag och god advokatsed som oberoende och kvalificerade rådgivare lämna våra klienter rättsliga tjänster för bästa möjliga resultat.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner, myndigheter och andra uppdragsgivare inom de flesta rättsområden.

 

 

 

 

BESÖK OSS

Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund

RING OSS

063 - 12 48 30, 063 - 12 02 00 (fax)

MAILA OSS

advokat@heilborns.com

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Heilborns Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss samt för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående i annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Heilborns advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendet natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Heilborns advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på advokat@heilborns.com eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Heilborns advokatbyrå HB, org. nr 993200-1085, Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund, 063-12 48 30, www.heilborns.com, advokat@heilborns.com

 

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB